Norwegian Krone (NOK) to Euro (EUR) Exchange Rates for 27 May, 2020

Norwegian Krone / Euro Exchange Rates (NOK/EUR)

 Norwegian Krone (NOK) 1 5 10 50 100 500
 Euro (EUR) 0.09 0.45 0.9 4.52 9.03 45.17

Euro / Norwegian Krone Exchange Rates (EUR/NOK)

 Euro (EUR) 1 5 10 50 100 500
 Norwegian Krone (NOK) 11.07 55.35 110.69 553.47 1106.94 5534.68

Norwegian Krone / Euro Exchange Rates (NOK/EUR) chart

Convert Norwegian Krone to Euro and calculate foreign exchange rates using our free currency converter tool.

Euro / Norwegian Krone Exchange Rates (EUR/NOK) chart